လမ်းညွှန်စာအုပ်

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ
နိုင်ငံခြားသား အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လမ်းညွန် စာအုပ်
စင်ကာပူနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံခြားသား အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လမ်းညွန် စာအုပ် ကို (အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ) နှစ်ဘာသာ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာအုပ်ကို ပြည်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ ကြိုတင်လေ့လာဖတ်ရှု နိုင်ပါသည် . . . . . .
[download id=”274″]
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ မှ ထုတ်ဝေသော Labour Digest Megazine များအား ဖတ်ရှုရယူနိုင်ပါသည် . . .