ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်လျက်ရှိသည့် သုတေသနစစ်တမ်းဆိုင်ရာသတင်းများ စုစည်းမှု