အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် ( Recruitment Point System) (ကုန်ထုတ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး ) လုပ်ငန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအတွက် Skills Test နှင့် Competency Test များဖြေဆိုရန် လမ်းညွှန်ချက်များ

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် ( Recruitment Point System) (ကုန်ထုတ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး ) လုပ်ငန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအတွက် Skills Test နှင့် Competency Test များဖြေဆိုရန် လမ်းညွှန်ချက်များ

  1. (၁)စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်သူများအတွက်
  2. (၂)လက်သမားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့် သူများအတွက်
  3. (၃)သံချည်သံကွေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့် သူများအတွက်
  4. (၄)မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့် သူများအတွက်
  5. (၅)ဘိုးဖိနပ်၊တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့် သူများအတွက်
  6. (၆)ထပ်ဆောင်းတိုင်းတာမှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မည့် သူများအတွက်
  7. (၇)အဆက်ပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မည့် သူများအတွက်
  8. (၈)အင်တာဗျုး
  9. (၉)ကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း