ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာခန္႔ထားႏိုင္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူျခင္း

ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာခန္႔ထားႏိုင္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန တြင္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာ လစ္လပ္ေနပါသျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္-

အျပည့္အစုံသိရွိရန္ ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပုံစံမ်ား ရယူရန္ . . . . (791)

Leave a Reply