အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရှိ လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံကြီးများ၏ တည်နေရာ

Hospital address (2)