လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ

၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေကို ၃၁-၈-၂၀၁၂ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၁၅)ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၅/၂၀၁၄ အရ ၁-၄-၂၀၁၄ နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်ခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် …… အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ပါရန်

လူမှုဖူလုံရေး နည်းဥပဒေ

လူမှုဖူလုံရေးနည်းဥပဒေကို အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၄ အရ စတင် အာဏာတည်ခဲ့ပြီး၂-၄-၂၀၁၄ နေ့တွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်နေလျက်ရှိပါသည် …… အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ပါရန်