သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

IT Org Frame2

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • အဖွဲ့ရုံးချုပ်၊ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ၊ ရုံးခွဲများနှင့်ဆေးရုံကြီးများ၊ ဆေးခန်းများအတွက် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခြင်း၊
  • ဖြန်ဝေထားသောကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် Network Infrastructure များအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် စနစ်တကျစီမံကြီးကြပ်ခြင်း၊
  • System Administrator များအတွက် လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြည့်တင်းပေးခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
  • LAN စနစ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော Server Management ပိုင်းနှင့် Security ပိုင်းဆိုင်ရာ Database ထားရှိခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အပတ်စဉ် Data Backup ပြုလုပ်ခြင်း၊
  • Database အားလစဉ် Update ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းအားစနစ်တကျ ဖြစ်စေရန် အခြားဌာနခွဲ၊ ရုံးခွဲများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်း၊
  • Data Type, Data Structure ကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှ Data Design များပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမှန်ကန်စွာ Upgrade ပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် လိုအပ်ပါက Database တစ်ခုလုံးအားအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊
  • System Application များ၊ ပြင်ပကုမ္ပဏီများနှင့် အပ်နှံရေးဆွဲထားသော Program များနှင့် Network ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကောင်းမွန်မှုရှိ/ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
  • အခြားဌာနများမှ လစဉ်ရရှိမည့် အချက်အလက် (Data) များစုဆောင်းထားရှိမှုအားမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့် Data Import/ Export ပြုလုပ်ခြင်းအားအခြေအနေပေါ်မူတည်၍အချိန်နှင့်တပြေးညီပြီးမြောက်စေရန် စနစ်တကျကြီးကြပ်ခြင်း၊

Smart Card နှင့် ယာယီကတ်များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့မှုအခြေအနေ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးစနစ်တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာမခံ အလုပ်သမားများကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆေးကုသမှုနှင့် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိစေရန်အတွက် အလုပ်သမားတစ်ဦးလျှင် SSN No တစ်ခုသတ်မှတ် ကာ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ် (Smart Card) များအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ စဉ်ဆက်မပြတ် စိစစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပြီး၊ Smart Card မရရှိသေးသည့် အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် လည်း ယာယီကတ်များဖြင့် အစားထိုးဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၈ ဧပြီလ မှ ၂၀၁၉ ဧပြီလ) အတွင်း Smart Card နှင့် ယာယီကတ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု အခြေအနေ

SmartCard

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၇ ဧပြီလ မှ ၂၀၁၈ မတ်လ) အတွင်း Smart Card နှင့် ယာယီကတ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု အခြေအနေ

စဉ် ခုနှစ် လအမည် Smart Card ယာယီကတ်
၁။ ၂၀၁၇ ဧပြီလ ၆၉၉,၄၈၃ ၅၆၇,၀၁၀
၂။ ၂၀၁၇ မေလ ၆၉၉,၄၈၃ ၅၇၆,၄၆၀
၃။ ၂၀၁၇ ဇွန်လ ၆၉၉,၄၈၃ ၆၃၈,၅၉၁
၄။ ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၆၉၉,၆၃၀ ၆၅၅,၅၀၇
၅။ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ၆၉၉,၆၃၀ ၆၆၉,၉၅၇
၆။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ ၆၉၉,၆၃၀ ၇၂၆,၁၃၁
၇။ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ ၆၉၉,၆၆၈ ၇၅၂,၃၉၀
၈။ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၆၉၉,၆၇၁ ၇၆၃,၆၈၆
၉။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၆၉၉,၆၇၁ ၇၇၀,၃၈၆
၁၀။ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၆၉၉,၆၇၁ ၇၉၇,၄၆၂
၁၁။ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆၉၉,၆၇၁ ၈၅၉,၃၉၂
၁၂။ ၂၀၁၈ မတ်လ ၆၉၉,၆၇၁ ၈၇၁,၅၉၂

IT reform နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်နေမှုများ


အထွေထွေ