လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ် စာရင်းများ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ဧပြီလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ
ဧပြီလအတွက် ရငွေနှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

မတ်လအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ
မတ်လအတွက် ရငွေနှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ
ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ရငွေနှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

ဇန်နဝါရီလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ
ဇန်နဝါရီလအတွက် ရငွေနှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေ အပြည့်အစုံ
ဒီဇင်ဘာလအတွက် ရငွေနှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

နိုဝင်ဘာလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေ အပြည့်အစုံ
နိုဝင်ဘာလအတွက် ရငွေနှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

အောက်တိုဘာလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေ အပြည့်အစုံ..
အောက်တိုဘာလအတွက် ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

စက်တင်ဘာလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေ အပြည့်အစုံ..
စက်တင်ဘာလအတွက် ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

ဩဂုတ်လအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေ အပြည့်အစုံ..
ဩဂုတ်လအတွက် ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

ဇူလိုင်လအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ..
ဇူလိုင်လအတွက် ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

(၆/၂၀၁၉ လအတွက်) ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ..
ဇွန်လအတွက် ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

မေလ နှင့် မေလအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း (148)

ဧပြီလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သော အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

မတ် လ နှင့် မတ် လ အထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

ဖေဖော်ဝါရီလ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ အထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

ဇန်နဝါရီလ နှင့် ဇန်နဝါရီလ အထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်

၁၂/၂၀၁၈ လ နှင့် ၁၂/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၁၁/၂၀၁၈ လ နှင့် ၁၁/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၁၀/၂၀၁၈ လ နှင့် ၁၀/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၉/၂၀၁၈ လ နှင့် ၉/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၈/၂၀၁၈ လ နှင့် ၈/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၇/၂၀၁၈ လ နှင့် ၇/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၆/၂၀၁၈ လ နှင့် ၆/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း