ဘဏ္ဍာရေးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

Finance Org Frame


လုပ်ငန်းတာဝန်

ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • နှစ်စဉ်သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များနှစ်စဉ်၊ ကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းလျာထားချက်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဘဏ် ငွေထုတ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ အဖွဲ့၏ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ သုံးစွဲခြင်းရှိ/မရှိ စစ်
  ဆေးခြင်းနှင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်ခွဲဝေချထားခြင်း၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေနှင့် ရသုံးခန့်မှန်းခြေစာရင်းများရေးဆွဲခြင်း၊
 • ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ ခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာရင်း စစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာကိစ္စများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများအလိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
 • အာမခံစနစ်အလိုက် ထည့်ဝင်ကြေးရငွေများအားဥပဒေနှင့်အညီသတ်မှတ်ထားသည့် ဘဏ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများတွင် စာချုပ်စာတမ်းများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ခရီးစရိတ်များနှင့် ပင်စင်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လချုပ်နှင့် နှစ်ချုပ် စာရင်းများရေးဆွဲခြင်း၊ ငွေထုတ်သူအရာရှိ လွှဲပြောင်းသည့် ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အာမခံစနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် ထည့်ဝင်ကြေးနှုန်းများမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိဘဏ်သို့ အချိန်မီ ပေးသွင်းခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ကောက်ခံရရှိသောထည့်ဝင်ကြေးရငွေများနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်းများအားစစ်ဆေးခြင်း။

ရန်ပုံငွေခွဲဝေရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • နှစ်စဉ်သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ၊ နှစ်စဉ်၊ ကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းလျာထားချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့်
  အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုစာရင်းများရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊
 • မြို့နယ်ရုံးများအလိုက် ဘဏ်ငွေထုတ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ပိုလျှံငွေများပြန်လည်အပ်နှံခြင်းအားကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • အကျိုးခံစားခွင့် အမျိုးအစားအလိုက် ခွင့်ပြုငွေ၊ အသုံးစရိတ်များအတွက် ဘဏ်မှထုတ် ပေးငွေ၊ ပိုငွေ/လိုငွေတို့ကိုခေါင်းစဉ်အလိုက် ဘဏ်စာရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ရုံးချုပ်အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးများ၏ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များကိုဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီသုံးစွဲခြင်းရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
 • သာမန်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအတွက် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်ခွဲဝေချထားခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေခွင့်ပြုခြင်း၊ ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေနှင့် ရသုံးခန့်မှန်းခြေစာရင်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြပြီးခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တောင်းခံလာသောစာရင်းများအားပြုစုတင်ပြခြင်း၊
 • ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအတွက် စက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြပြီးခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ ခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခြင်းကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အဖွဲ့ရုံးခွဲများ၏ စာရင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာကိစ္စများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများအလိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • လူမှုဖူလုံရေး၏ ရန်ပုံငွေများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
 • အာမခံစနစ်အလိုက် ထည့်ဝင်ကြေးရငွေများအား သက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များဖြင့် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး စုဆောင်းရရှိငွေများအား သတ်မှတ်ထားသည့် ဘဏ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများတွင် စာချုပ်စာတမ်းများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ငွေစာရင်း၊ ဘဏ်စာရင်းထားရှိပြီး စာရင်းများမှန်ကန်မှုရှိစေရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အိမ်ရာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် အာမခံအလုပ်သမား၏ ငွေလုံးငွေရင်းပေးသွင်းငွေ လစာအပေါ်အခြေခံ၍ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပေးသွင်းထားသော ထည့်ဝင်ငွေနှင့် ဝယ်ယူသောအိမ်ရာတန်ဘိုးအရ လိုငွေကိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်မှ ချေးယူပေးသွင်းနိုင်ရေးနှင့် လစဉ်လစာမှ ပြန် လည် ပေးဆပ်ရေးတို့အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းငွေ၊ ပေးဆပ်ရန်ကျန်ငွေကိုငွေစာရင်း၊ ဘဏ်စာရင်းထိန်း သိမ်းထားရှိခြင်း၊
 • အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် ချေးယူငွေဆောက်လုပ်ကုန်ကျငွေ၊ အိမ်ခန်းများရောင်းချရငွေ၊ ပြန်လည် ပေးဆပ်ပြီးငွေများကို ငွေစာရင်း၊ ဘဏ်စာရင်းထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊
 • မြို့နယ်ရုံးအသီးသီးများမှ ထည့်ဝင်ကြေးနှင့် အခြားဝင်ငွေလွှဲပို့ခြင်းများအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီရရှိရန်နှင့် ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေရန်အတွက် ဘဏ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

စာရင်းအင်းဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ခရီးထွက်ခွာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ခရီးစရိတ်တောင်းခံလွှာများအားစစ်ဆေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊
 • အဖွဲ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်သက်ဆုငွေနှင့် ပင်စင်လစာငွေများထုတ်ပေးခြင်း၊
 • ရုံးချုပ်၏ လချုပ်စာရင်းနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများအားရေးဆွဲခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ကောက်ခံရရှိသောထည့်ဝင်ကြေးရငွေများနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်းများအားစစ်ဆေးတင်ပြခြင်း၊ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ငွေထုတ်သူအရာရှိ လွှဲပြောင်းသည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ရုံးခွဲများတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအာမခံအလုပ်သမားများ၏ အာမခံစနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် ထည်ဝင်ကြေးနှုန်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ ဘဏ်သို့ အချိန်မီပေးသွင်းခြင်းရှိ/မရှိ၊ ဘဏ်ငွေသွင်းချလံများ၊ ဘဏ်ရှင်းတမ်းများ၊ ဘဏ်လက်ကျန် အတည်ပြုလွှာများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတင်ပြခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေများ


အထွေထွေ