စာရင်းစစ်ဆေးရေးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

Audit Org Frame

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • ရုံးချုပ်၊ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးခွဲများ၊ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများနှင့် ဆေးခန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ ရန်ပုံငွေထိန်သိမ်းထားရှိမှုအခြေအနေကိုဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် စစ်ဆေးခြင်း၊
  • ရုံးချုပ်အပါအဝင် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ၊ မြို့နယ်ရုံးခွဲများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များကိုသက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်များကိုဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီသုံးစွဲခြင်းရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
  • အသုံးစရိတ်ပြေစာများစနစ်တကျထိန်သိမ်းထားခြင်းရှိ/မရှိ၊ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးငွေများအတွက် အမှုတွဲများအားစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းထားမှုရှိ/မရှိ၊ ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအားစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းထားမှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
  • စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကိုပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးခွဲများ၊ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများနှင့် ဆေးခန်းများသို့ ညွှန်ကြားခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုက်နာမှုရှိ/မရှိရှောင်တခင် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊
  • လိုအပ်ပါကပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့များလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

အထွေထွေ