အထွေထွေ(အာမခံ)

လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မှ (၉/၂၀၁၈) လအထိ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့သော အကျိုးခံစားခွင့် အမှုတွဲများနှင့် ခွင့်ပြုငွေစာရင်းများ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အာမခံဌာနမှ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အကျိုးခံစားခွင့်အမှုတွဲနှင့် ခွင့်ပြုငွေစာရင်း
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးများ၏ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၄/၂၀၁၉)လအထိ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ဆေးဖိုး+ခရီးစရိတ် စုစုပေါင်း


မှတ်ပုံတင်ထားသောအလုပ်ဌာန (၄/၂၀၁၉) လအတွင်း

စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှု အလုပ်ဌာန
ပြည်သူပိုင် ၁,၉၂၈
သမဝါယမ ၃၇၉
ပုဂ္ဂလိက ၂၉,၆၉၉
ဖက်စပ် ၉၄
အခြားလုပ်ငန်းများ ၄၀၁
စုစုပေါင်း ၃၂,၅၀၁

 

မှတ်ပုံတင်ထားသော အာမခံအလုပ်သမား(၄/၂၀၁၉) လအတွင်း

စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျား ပေါင်း
ပြည်သူပိုင် ၈၆,၉၅၇ ၅၈,၈၆၁ ၁၄၅,၈၁၈
သမဝါယမ ၁,၈၁၀ ၂,၈၁၄ ၄,၆၂၄
ပုဂ္ဂလိက ၄၁၂,၂၆၆ ၇၁၇,၉၉၆ ၁,၁၃၀,၂၆၂
ဖက်စပ် ၁၄,၀၆၅ ၁၆,၇၂၈ ၃၀,၇၉၃
အခြားလုပ်ငန်းများ ၁,၀၀၀ ၄၈၃ ၁,၄၈၃
စုစုပေါင်း ၅၁၆,၀၉၈ ၇၉၆,၈၈၂ ၁,၃၁၂,၉၈၀

 

အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးမှု အခြေအနေ (၄/၂၀၁၄) မှ (၄/၂၀၁၉) လအထိ

စဉ် အကြောင်းအရာ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ငွေလက်ငင်းအကျိုးခံစားခွင့်
အမှုတွဲ/ဦးရေ မြန်မာကျပ်ငွေ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
မကျန်းမာမှု ၅၇၅,၃၁၉ ၈,၈၉၉.၂၉
မီးဖွားမှု ၄၈,၅၀၀ ၁၁,၈၄၅.၁၀
နာရေးစရိတ် ၈,၇၉၉ ၂,၉၆၁.၆၃
အာမခံထားသူ အမျိုးသမီးမီးဖွားစရိတ် ၃၉,၉၉၂ ၂,၈၁၄.၈၄
ဖခင်ဘဝဖြစ်မှု အကျိုးခံစားခွင့် ၂၅,၅၅၂ ၁,၅၀၆.၆၉
ဇနီးဖြစ်သူမီးဖွားမှုအတွက် မီးဖွားစရိတ် ၁၇,၅၇၆ ၇၇၁.၉၂
တစ်နှစ်အောက်ကလေး မွေးစားမှု ၀.၉၉
ယာယီမသန်စွမ်းမှု ၁၁,၄၂၀ ၈၄၈.၂၀
အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ပင်စင် ၂၀,၁၉၉ ၁၇.၁၇
၁၀ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ၉၇၃ ၈၃၇.၅၆
၁၁ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် အရစ်ကျ ၅၈ ၆.၁၈
၁၂ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ပင်စင် (ခံစားရသူဦးရေ) ၁၇,၉၄၂ ၁၀.၂၉
၁၃ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ၄၅၂ ၁,၅၇၂.၀၄
၁၄ ပြင်ပမှ ဆေးဝါးဝယ်ယူသည့်ငွေပြန်ပေးခြင်း ၂၆,၃၉၉ ၂,၈၅၆.၅၆
၁၅ ဆေးရုံတက်ဆေးကုသမှုခရီးစရိတ်ပြန်ပေးခြင်း ၁၈,၇၄၁ ၂၁၉.၄၂
စုစုပေါင်း ၈၁၁,၉၂၆ ၃၅,၁၆၇.၈၈