စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

Admin Org Frame2

လုပ်ငန်းတာဝန်

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • လူမှုဖူလုံရေးအိမ်ရာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊
 • အဖွဲ့ရုံးချုပ်၊တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးများနှင့်ဆေးခန်းများ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံကြီးများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသစ်များ
  ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အဖွဲ့အမည်ပေါက်ဂရန်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းအိမ်ရာကိစ္စများ၊ ရုံးတက်/ဆင်းကြို/ ပို့ကိစ္စများ၊ တာဝန်ချထားသည့်ကိစ္စများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အားကစား စသည့် အထွေထွေကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အဖွဲ့၏အသုံးစရိတ်များကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စာရေးကိရိယာများနှင့် ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ယာဉ်များဝယ်ယူခြင်း၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း၊

အုပ်ချုပ်မှုဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ဝန်ထမ်းများအတွက် အလုပ်တာဝန်များကို စိစစ်ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
 • သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသော ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်အတွင်းမှ အဖွဲ့၏အသုံးစရိတ်များကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊
 • အဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သော စာရေးကိရိယာများနှင့် ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊
  မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ရုံးသုံးစက်ဘီးများဝယ်ယူခြင်း၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့်တင်ပြခြင်းနှင့် အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတွင် နေထိုင်ခွင့်နှင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံသည့်ကိစ္စများ၊ အိမ်ရာပြုပြင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းကိစ္စများ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • နေ့စဉ် ရုံးတက်/ဆင်း ကြို/ပို့ကိစ္စများ၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းများနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန်ချထားခြင်းကိစ္စများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အားကစား စသည့်အထွေထွေကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • စာပေးစာယူကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • ဝန်ထမ်းခွင့်ပြုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ ဝန်ထမ်းသစ်များအားရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ခန့်ထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ရာထူးတိုးခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခြင်း၊
  ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်းစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများပြုစုခြင်း၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာဆုတံဆိပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းများသက်ပြည့်/ နှစ်ပြည့်/ နာမကျန်းပင်စင်ခံစားသည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

အင်ဂျင်နီယာဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 • အဖွဲ့ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးများနှင့်ဆေးခန်းများ၊ လူမှုဖူလုံရေး ဆေးရုံကြီးများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသစ်
  များ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အဖွဲ့အမည်ပေါက်ဂရန်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လူမှုဖူလုံရေးအိမ်ရာစီမံကိန်းများအတွက် မြေနေရာရရှိရေးနှင့် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း
  ဆောင်ရွက်ခြင်း အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊
 • လူမှုဖူလုံရေးအိမ်ရာ စီမံကိန်းအရအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

အထွေထွေ