သမိုင်းအကျဉ်း

သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ကိုင်ကြသော အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကျန်းမာရေးနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု ဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းသော ပထမဦးဆုံး ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေသည် ၁၉၁၁ ခုနှစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အလုပ်ရုံများ ဥပဒေဖြစ်ပါသည်။
  • ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲကို သီးခြားဖွဲ့စည်း၍ အင်စပက်တော်ချုပ် တစ်ဦးနှင့် အင်စပက်တော်တစ်ဦးတို့အား အလုပ်ရုံဥပဒေကို စည်းကြပ်ရန် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် ၁၉၁၁ ခုနှစ်၊ အိန္ဒိယ အလုပ်ရုံများဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်အုပ်ချုပ်သောအခါ ၁၉၃၄ ခုနှစ် အိန္ဒိယအလုပ်ရုံ များ ဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆက်လက်၍ အာဏာသက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရုံ စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲကို ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္တုပစ္စည်းများနှင့် မိုင်းများကိုပါ စစ်ဆေးရန် တိုးချဲ့ တာဝန်ပေးပြီး “အလုပ်ရုံနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္တုပစ္စည်းများနှင့် သတ္တုတွင်းများစစ်ဆေး ရေးဌာန” အဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း၍ အင်စပက်တော်အရေအတွက်ကိုလည်း တိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
  • ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ခန့်အပ်ခဲ့ရာ အလုပ်ရုံ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆိုပါ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံး လက်အောက်တွင် ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်း ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္တုပစ္စည်းများနှင့် သတ္တုတွင်း စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ကို သတ္တုတွင်းအကြံပေးအရာရှိ လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ရေနံမြေ (အလုပ်သမားနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး) အက်ဥပဒေကို လည်းကောင်း၊ ဆိုင် များနှင့် အလုပ်ဌာနများအက်ဥပဒေကိုလည်းကောင်း၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေကို လည်းကောင်း ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဥပဒေများကို အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲအား စည်းကြပ်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှစ၍ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲကို အလုပ် သမားညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံးမှ ခွဲထွက်ပြီး “အလုပ်ရုံနှင့် အထွေထွေအလုပ်သမားအက်ဥပဒေများဆင့် ဆိုစစ်ဆေးရေးဌာန” အဖြစ် သီးခြားဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ဌာန၏ အမည်ကို “အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ” အဖြစ် ထပ်မံပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ ရာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဌာနခွဲကို “အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန” အဖြစ် ‌ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။


ဖွဲ့စည်းပုံ