အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ဘေးကင်းကျန်းမာ ၊ လုပ်ခွင်သာ
အားအင်ပြည့်ဖြိုး ၊ ကုန်ထုတ်တိုး