အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် ကူးပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ် များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မိမိတို့နိုင်ငံမှလက်ခံကျင့်သုံးထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ် သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO)၏ပြဌာန်းချက် အမှတ်(၈၇)ဖြစ်သည့် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ရ ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ယင်းဥပဒေ၏ နည်းဥပဒေများကိုလည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဥပဒေသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက် နေ့တွင်စတင် အာဏာတည်ခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတက အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက် နေ့တွင် ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၈၇၃) ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း(၂၃)ဖွဲ့၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်(၂)ဖွဲ့တို့အား ဥပဒေနှင့်အညီအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် များထုတ်ပေး ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဥပဒေပုဒ်မ ၈ တွင် အလုပ်ရှင်များသည်လည်း အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဤဥပဒေအရ အပြိုင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်ဟုလည်း ပြဌာန်းထားသဖြင့် အလားတူကာလအထိ အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့ အစည်း (၂၁)ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်း (၁)ဖွဲ့နှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ်(၁)ဖွဲ့တို့အား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ် ပါသည်။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေ ၄(စ) ခြွင်းချက်အရ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ သဘာဝအရ လုပ်ငန်းဌာန သို့မဟုတ် ပထဝီနယ်မြေကို အခြေခံ၍ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း၍မရသည့် ပင်လယ်ရေကြောင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်သာ အဖွဲ့ချုပ်ကို တိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသ‌င်္ဘောသားများနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ်များကိုသာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်မှ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေနှင့်အညီ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးထားပါကြောင်း အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။