မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ILO ပြဌာန်းချက်များ