သုတေသနနှင့် အဖွဲ့အစည်းဌာနခွဲ

၂၀၂၀

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၄-၈-၂၀၂၀) အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်..

အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၁၃-၅-၂၀၂၀)အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်..

၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီးသည့်အလုပ်သမား/အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းအပြည့်အစုံ


 

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း အပြည့်အစုံ သိရှိရန် . . .

အလုပ်သမားအဖွဲ့ချူပ်၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချူပ်၊ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း

အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ပါရန် …


မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာများ
အပြည့်အစုံ ကြည့်ရှုရန် . . (292)