ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ

ဖွဲ့စည်းပုံ

Org Chart of ALanya

ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ