အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

ဒေသန္တရနှင့်ညှိနှိုင်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ (လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးမှု)

သုတေသနနှင့်အဖွဲ့အစည်းဌာနခွဲ

အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေးဌာနခွဲ

လုပ်သားအင်အားစာရင်းကောက်ယူပြုစုရေးဌာနခွဲ

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ

လုံခြုံစိတ်ချရသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

EPS စနစ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း(ကိုရီးယား)

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ

၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သား နှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း မှ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာ များ

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ်

 

အထွေထွေ သတင်းများ