ခုံသမာဓိကောင်စီ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ခုံသမာဓိကောင်စီ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ၂၀ တို့အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ခုံသမာဓိကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိကောင်စီ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၅/၂၀၁၅) မှ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(က)အရ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ခုံသမာဓိကောင်စီ အား ၁၃-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .
ခံုသမာဓိေကာင္စီ အမည္စာရင္းမ်ား အျပည္႔အစံုသိရွိရန္...... (688)

ခုံသမာဓိကောင်စီ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၄) မှ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ၂၀ တို့အရ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ခုံသမာဓိကောင်စီ အား ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .
ခုံသမာဓိေကာင္စီ အဖြဲ႔ အမည္စာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (734)