ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

(၂၁၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Juntal (Myanmar) Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁၅/၂၀၂၀)

(၂၁၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Oumi Fashion (Myanmar) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁၄/၂၀၂၀)

(၂၁၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Amber Stone Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁၀/၂၀၂၀)

(၂၀၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ KBL Fashion-1 Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀၈/၂၀၂၀)

(၂၀၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Su Zhong Clothing Limited Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀၇/၂၀၂၀)

(၂၀၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jiahao Fashion Industry Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀၆/၂၀၂၀)

(၂၀၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Air Thanlwin Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀၃/၂၀၂၀)

(၂၀၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ UV Mechanical and Electrical Installation Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀၁/၂၀၂၀)

(၁၉၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jiahap Fashion Industry Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉၇/၂၀၂၀)

(၁၉၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Unitedtex Overseas Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉၄/၂၀၂၀)

(၁၉၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ New Motion Travels and Tours Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉၃/၂၀၂၀)

(၁၉၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ သံလွင်ကြွေပြားစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉၂/၂၀၂၀)

(၁၈၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Very Impressive Prospect Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၉/၂၀၂၀)

(၁၈၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Asia Winner Industrial Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၈/၂၀၂၀)

(၁၈၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Creative Sewing Garment Co.,Ltd (CSG) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၇/၂၀၂၀)

(၁၈၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Da Xin Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၆/၂၀၂၀)

(၁၈၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Creative Sewing Garment Co.,Ltd (CSG) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၂/၂၀၂၀)

(၁၈၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Gallant Ocean Trading Co.,Ltd အအေးခန်းစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈၀/၂၀၂၀)

(၁၇၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စည်တော်ကြီးလက်ဖက်လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၇၈/၂၀၂၀)

(၁၇၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ KBL Fashion Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၇၇/၂၀၂၀)

(၁၇၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Yue Wing Cheong Manufactory Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၇၆/၂၀၂၀)

(၁၇၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မင်းသားလေးအထည်ချုပ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၇၄/၂၀၂၀)

(၁၆၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Creative Sewing Garment Co.,Ltd (CSG) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၆၄/၂၀၂၀)

(၁၅၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Big Black Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅၅/၂၀၂၀)

(၁၄၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myint Dachan Co.,Ltd(အစာစပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၉/၂၀၂၀)

(၁၄၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ E Trade Myanmar Co.,Ltd(နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၈/၂၀၂၀)

(၁၄၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Mirae Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၆/၂၀၂၀)

(၁၄၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Su Zhong Clothing Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၅/၂၀၂၀)

(၁၄၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ CSG Gament Co.,ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၄/၂၀၂၀)

(၁၄၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Style Fashion Accessories Myanmar Co.,ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၃/၂၀၂၀)

(၁၄၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Sumec Win Win Garment Co.,ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၂/၂၀၂၀)

(၁၄၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရွှေဖြူမိုးကုမ္ပဏီ(ရာဘာခြံလုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၀/၂၀၂၀)

(၁၃၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စည်တော်ကြီးစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၉/၂၀၂၀)

(၁၃၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ C.M.F Myanmar -1 Co.,Ltd, (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ)နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၈/၂၀၂၀)

(၁၃၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lifeng Electromechanical Co.,Ltdနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၇/၂၀၂၀)

(၁၃၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Top Direction Co.,Ltdနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၆/၂၀၂၀)

(၁၃၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ GTA Transportation Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၅/၂၀၂၀)

(၁၃၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Very Impressive Prospect Co.,Ltd.(2)(အားကစားပစ္စည်းစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၄/၂၀၂၀)

(၁၃၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Bulding-05, Groung -02,01-04, Golden City Condo နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၃/၂၀၂၀)

(၁၃၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Bulding-05, Groung -02,01-04, Golden City Condo နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၃/၂၀၂၀)

(၁၃၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Fiber Optic Communication Network Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၂/၂၀၂၀)

(၁၃၁/၂၀၂၀)  ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar One Plus Engineering Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၁/၂၀၂၀)

(၁၃၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ C.M.F Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၀/၂၀၂၀)

(၁၂၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Oumi Fashion(Myanmar) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၉/၂၀၂၀)

(၁၂၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Double K Distribution Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၇/၂၀၂၀)

(၁၂၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Charming Garment Mfg Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၃/၂၀၂၀)

(၁၂၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yangon Myanmar Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၂/၂၀၂၀)

(၁၂၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Agriculture Technology Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၀/၂၀၂၀)

(၁၀၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Omini Focus General Service Public Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၀၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Uniview Optical International Co.,Ltd (မှန်ဘီလူးစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၀၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Xiang Yi Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၀၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Iron King Co.,Ltd (သံမဏီ သံရည်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Lucky Phoenix International Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Fuxing Co.,Ltd (အိတ်နှင့်ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lian Cheng Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lian Cheng Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Ruifa Enterprise Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Fuwah Sportsware Co.,Ltd (အားကစားအိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Xiang Yi Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Able Better Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Iron King Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စိုးမိုးခိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ကံကလေးကျောက်ခွဲစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Digital Market Media Co.,Ltd (လုံခြုံရေးလုပ်သားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ GL-AMMK Co.,Ltd (ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmode Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lic Jin Industry Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Wanxinda (Myanmar) Travel Goods Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Kamcaine Mfg (Myanmar) Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ National Puma Aviation Service Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Tian Jin-1 Fashion Wrigin Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lat War-2 အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပျံလွှားစက္ကူစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Singa Myanmar Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar LNY Caps Co.,Ltd (ဦးထုပ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Xian Yi (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Sunshine Construction Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MLA International School (ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ SDI Manufacturing Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hengrun Group Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Full Way Myanmar Clothing Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hand Steel Power Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် (MCB) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Very Impressive Prospect Co.,Ltd(2) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Wellgreen Outdoor (Myanmar) Co.,Ltd (အိတ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ New Way Shoe Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Huaxin Times Textile and Clothing Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Si Yuan (Myanmar) Co.,Ltd သတိုးသမီးဂါဝန်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ World Jin Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Charis Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MYGO Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ First Star Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Miracle Bag Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lucky Sky Bags Myanmar Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Training Ground (ကာယလေ့ကျင့ခန်းမ/ဆိုင်/လုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Training Ground (ကာယလေ့ကျင့ခန်းမ/ဆိုင်/လုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Pou Chen Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Mountain Top Global Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Eslite Garments Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Shi An Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hunter Myanmar Apparel Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hunter Myanmar Apparel Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Sunshine Concrete Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ BC Finance Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Trinity Apparels Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Ying Sheng Myanmar Co.,Ltd (ဖိနပ်အောက်ခံ(ဆိုး)လုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lic Jin Industry Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yu Xiang (ဆေးဆိုးပန်းရိုက်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Tian Jin-1 Fashion Origin Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Dream Vision Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ YBPC Co.,Ltd(89/72-ယာဉ်လိုင်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Premier Coffee Lluvia Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Brothers Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Huaxin Times Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Strong Source Holding Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Green Allience Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Ming Shun shoes Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Thit & Myo Brother Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Young Insurance Holding Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Popular Garment (အထည်ချုက်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jai Mei Carton Products Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ YBPC Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Win & Win Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Win & Win Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ We Home (အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hunter Myanmar Apparel Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ YBPC Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Perfect Gain Garment (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Gust Myanmar( အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၀/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ KBL Fashion-1 Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jia Mei Carton Products Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yangon International Hotel နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Sumec Win Win Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Cooking Time တရုတ်အစားအစာဆိုင် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Myanbag Industrial Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Global Wealth (2) အိတ်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ YBPC Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jiangsu Zhenjiang Installing Engineering Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁/၂၀၂၀) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရှင်းယန်(အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

(၈၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lucky Sky Bags Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Unilever EAC Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Seven Aluminium Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lian Cheng Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၇/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Brewery Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ထွန်းတောက်ပလပ်စတစ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၅/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ BSK Leather Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၄/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hengrun Group အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၃/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ AUTHENTIC TRAING Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Young Clothing-2 Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ AD Furniture Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၀/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဟုန်းရီဆေးဆိုးပန်းရိုက်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ National Energy Puma Aviation Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ National Energy Puma Aviation Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၇/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Great Well-2 ဖိနပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၅/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Oway Travel & Tour Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၄/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပိုလျှံဖြတ်စများ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးသည့်လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၃/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Thong Thai Textile (Myanmar) Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Kai Cheing Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Xin Tiandi Myanmar Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၀/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Denko Trading Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MST Underwear Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ J&J Myanmar Garment Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Wide Vision Enterprise Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၃/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Royal Club Beverage Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရန်ကုန်ဆွေသဟာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Gold Delta Co., Ltd (ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၀/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Tian Jin-1 Fashion Origin Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yuan Hong Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lian Cheng Myanmar Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၇/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ 3T Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကျုံလင်ဖုန်းစက်ရုံ(သံမဏိသံရည်ကျိုလုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၅/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Golden Green Energy Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၄/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Tian Jin Fashion Origin Co., Ltd -2 (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Reva Co., Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Natural Garment Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Omni Focus Co., Ltd (YBS-20) ယာဉ်လိုင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Dishang Fashion Myanmar Garment Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၇/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Golden Forest Co., Ltd (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Vanreet Myanmar Co., Ltd (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၅/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ K-Won & MICC Co., Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၄/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ JCB Co., Ltd (စက္ကူစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၃/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yangon Panatex Apparel Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Y.B.P.C Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Yi Jin Steel Structure Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၀/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Denko Trading Co., Ltd (စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ရေး) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Futeli Garment (Myanmar) Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ OK ဆန်ကြာဇံစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၇/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York Co., Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yang Clothing Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၅/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Unilever EAC Myanmar Co., Ltd (ELan ဆပ်ပြာစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၃/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Giant Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Ruby Phoenix Shopping Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Rainbow အမှတ်တံဆိပ် ဆပ်ပြာစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၀/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Tian Jin Fashion Origin Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ San Xin Myanmar Garment Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Yun Cheng Plate Making Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၇/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Mingtex Myanmar -2 နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Roo Hsing Garment Manufacturing Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၅/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Asdet Myanmar Garment Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၄/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Kaixi Myanmar Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၃/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ OK ဆန်ကြာဇံ စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Fang Yuan Myanmar Co., Ltd (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ DS ကြွေပြားစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၀/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ CMF Myanmar-2 နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Japan Hakata စားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Recycles Plastic နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ BAOMA Knitting သိုးမွှေးထိုးစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jia Mei အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စံကောင်း ပီနံအိတ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Sumec Win Win Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Sunshine Milestone Construction Services Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ SHYANG JHUO YUE Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁/၂၀၁၉) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Korea Link Industrial Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

(၉၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ SHYANG JHUO YUE Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Korea Link Industrial Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Shyang Jhuo Yue Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Rhino Electronic Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Tet Nadi Co.,Ltd(ယူနီကာလာဗလာစာအုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Shyang Jhuo Yue Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Suzhou Silk Fashion Myanmar co.,ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Nakagawa Chemical Equipment Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင်တုစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင်တုစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင်တုစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Iron King (သံမဏိသံရည်ကျိုစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Ming Da Polyester Wadding (Myanmar) Co.,Ltd (ဂွမ်းချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Asahi Fan Garment (Myanmar) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ CMF Myanmar-2 (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Emerald Foot Wear MFG Co.,ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ZKG (Mym) Limited (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Bliss Gate (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yangon Crown(သံမဏိသံရည်ကျိုစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ GETC & Nature Preschool နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စွမ်းထက်တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Fully Happiness Garment Co.,ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Star World Plastic Manufacturing နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Oil Tex Myanmar Limited (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရွှေဇင်အေးအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Roo Hsing Garment Manufacturing Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Iron King သံမဏိ၊ သံရည်ကျိုစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanamar Peltier Bois Co.,Ltd (အထပ်သားစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Bangile International Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ LIA International Co.,Ltd(ခြေအိတ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Lia International Com.,ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ခိုင်မြဲကုမ္ပဏီ(City Bus Service Center) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jcak Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Harvey Handbags Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Consolidated Media Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ​Myint & Associates Construction Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ HANDA (YANGON)GARMENT Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MST Underwear CO.,ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Fu Bai Hong CO.,ltd(အထည်ချုပ်စက်ရုံ)နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Quality Apparel Co.,Ltd နှင့်ပတ် သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Synergy Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ် သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Zulfiqar Motors Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Forever Sport Journal နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ So Go (Electrical Industry) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Po-Seng PVC Pip Factory နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Chung Hing Myanmar Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Solamoda Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Sumec Win Win Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ OMNI Focus General Services Public Co.,Ltd (YGS ၅၆) ယာဉ်လိုင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ LIA International Co.,Ltd (ခြေအိတ်စက်ရုံ)နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ LIA International Co.,Ltd (ခြေအိတ်စက်ရုံ)နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Roo Hsing Garment Manufacturing Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ China Down Garment Myanmar Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ King Lead Ind Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Balance Fitness Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ငါးသုံးကောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်(ငါးသုံးကောင်ပဲသန့်စင်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Denko စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ CoCa-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Saung Oo Shwe Nay (Golden Sunshine Co.,Ltd) အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Dong Yu Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Green Nature Manufacturing Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ One of Front Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MacDo Co.,Ltd ဆံပင်တုစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Byma Myanmar Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Star World Plastic Manufacturing နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကောင်းမြတ်သစ်အခြေခံစက်ရုံ (၂) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Jlale Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ J-Land Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Success Time International Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Eslite Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ New Comfort Industry Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Star World Plastic Manufacturing နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Popular Plasitc Group နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Winner Plastic Manufacturing Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Exploration Logistics Private Limited နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁၀/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကျော်ထက်ကျော်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (အုတ်ကျင်းဂုန်နီအိတ်နှင့်လျှော်ရွေးလျှော်ထုတ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၉/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Pacific Hotel နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Special Manufacturing Co.,Ltd (တစ်ရှူးစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၇/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Tah Hsin Industrial Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၆/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Denko Trading Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၅/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တက်လှိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၄/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ FTE Corporation (Myanmar)Co.,Ltdနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၃/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Above & Beyond Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၂/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Unicolor စာအုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးအရောင်းဆိုင် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁/၂၀၁၈) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Join-Profit(Myamar)Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်


ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏G & U (Myanmar) Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Myanmar Solamoda အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Seduno(Myanmar)Fashion Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Saung Oo Shwe Nay(Golden Sunshine)Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Golden Myan-Tai Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Gold Empire (Myanmar) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ JCB Manufacturing Co.,Ltd ဂျပန်လှိုင်းတွန့်ကတ်ထူ (စက္ကူပုံးစက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Power Fashion(2) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Hao Yang International Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စည်တော်ကြီး ရှူးရှဲလက်ဖက်နှင့် ပဲစုံနှစ်ပြန်ကြော်လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ L & M Mayson Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Rising White Tiger Manufacturing Co.,Ltd (ထွန်းသစ်စကျားဖြူအထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Eslite Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd (အချိုရည်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Sun Pleasure International (Myanmar) Co.,Ltd လေထိုးသွင်းပစ္စည်းစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Skyrun International Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Diamond Mercury Wood Products Ltd သစ်အချောထည်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Da Wai Co.,Ltd တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Air Mandalay Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ UMG Education Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Solamoda Garments Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Lai Lai Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ​ဆေးရိုက်လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ PEB STEEL (Myanmar) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Bureau Veritas Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Ever Star Trading နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ TV Apparel Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပုလဲအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hainam (Myanmar) Engineering and Manufacturing Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ နန်တုံဂရိတ်ဝမ်းအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Silver Lion Industrial Co.,Ltd ဖိုင်ဘာရေတိုင်ကီစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Handsome Garments Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ GFX International Consultancy Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Red Dot Net Work Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ WHI Distribution Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Global Collage နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ CMHL Distribution Center(Season Bakery) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Green Ply Industries (Myanmar)Pvt.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Pro-Cap Co.,Ltd ဦးထုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Solamoda Garment Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myan Mode Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဧရာမသံရည်ကျိုစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Style Fashion Accessories(Myanmar) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Fiber Optic Communication Network Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ DJY Knitting (Myanmar) Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Bangkok Women’s Health Center နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရွှေဇင်အေးအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၁/၂၀၁၇)


ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ASAHI FAN GARMENT (MYANMAR) Co., Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Samadhan Myanmar Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Mandalay Bay Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Power Fashion (2) အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Can Full Industrial Co.Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ JJAMET (ကြွေပြားဂိုဒေါင်) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ DJY Knitting (Myanmar) Co.Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Naing Group Construction Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Yangon Panatex Apparel Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြန်မာယူနစ်အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၈၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Mega Marine Frozen Seafood Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ SOGO PIPE FITTING INDUSTRY (POPULAR PLASTIC GROUP) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ၉၉၉ ဧရာမသံရည်ကျိုစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Unlimited Channel Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Supreme Water Doctor Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Golden Fashion Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ AMG အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Aung Kanbo Telecommunication Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ BaAn Myanmar Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ MYANMAR SUMEC WIN WIN GARMENT CO.,LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (2)နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1)နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Ta Han Food Industrial Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ KRISLITE LIGHTING SPECIALIST CO.,LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မန်းမြို့တော်ပေါက်စီဆိုင် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြထိုက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြတ်မိဘကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ PREETY FASHION (MYANMAR) CO.,LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြင့်မိုရ်ဦးကားပြု ပြင်ရေး လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ SHYANG JHUO CO.,LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ FRESCO ENGINEERING GROUP CO.,LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ E & E MAGNETIC PRODUCTS MYANMAR CO.,LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဧရာမြန်မာအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Hallmark Manufacturing Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Great Apex International Co, Ltd သစ်ခွဲစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ DVB Multimedia Group Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ United Amara Bank (YGN Office) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Asia Optical မှန်ဘီလူးစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဦးလှမြင့် အထည်စက်ရုံ (II) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Yes Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Uni Chen Co.,Ltd အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၄၈/၂၀၁၇) ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းချက် အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ..... (256)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Jiale Fashion Co.,Ltd (2) အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ East Growth Garment Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Kamcaine Myanmar Manufacturing (Myanmar) Co.Ltd (ကျင်ကျန်အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Youk အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Golden Myan Tai Co.,Ltd (ဥက္ကံသကြားစက်ရုံ) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရွှေပုလ္လင် Tea ဆိုင် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဟုန်စိန်ပီနံအိတ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ The K World Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Dshang Kenny Myanmar Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmode Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာကုန်ထုတ်သမဝါယမအသင်းလီမိတက် နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Red Link Communication Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ JOINT-PROFIT MYANMAR အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ OLI-TEX Myanmar LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ The Envoy Bar & Restaurant နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ FOOK HING (SHWE KHA YU) Limited နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Mayson Industries Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ PAN YOMA Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Htike Sin Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Holly Myanmar အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar York fashion Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ City Global Mark Service Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၅/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ကမ္ဘာအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ China Dawn အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၂/၂၀၁၇) (၂၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ HANGZHOU HUNDRED-TEX GARMENT(MYANMAR) CO., LTD (ဟန်ကျိုးပိုင်ရီအထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Build Trust & Loyalty Company Limited နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၆/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Mirae Myanmar Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Prosperity Knitwear Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ GLOBAL APPAREL TEXTILE (MYANMAR) MANUFACTURING CO.,LTD နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Xianmen Morning (Myanmar) Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Eva Company Limited နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ UNITEDTEX OVERSEAS COMPANY LIMITED နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Beans & Timber Trading Co., Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Sogo Pipe Fitting စက်ရုံ (Popular Plastic Group) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Saiform International Garment Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၇)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Mingtex Myanmar(2) Industrial Company Limited နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၇)


၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Great Forever Garment Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၅၁/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Elite Maths School ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၅၀/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Lead fashion Industrial Co.,Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၈/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ THY Garment Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Honesty Holding Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ ထင္ေဟာ္အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ MacDo Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ EMC Manufacturing Limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Charming Garment MFG co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Clancy Global (Myanmar) Company Limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၄၁/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Hope One Co.,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ South Bay အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Polar North Garment Co.,Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Silver Lion Fiber Glass Co.,Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Sakura Garment Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar liang yi da Co.,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Cho Cho Phyu Industrial & Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၁/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ M.G.W Construction Co.,Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၈/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Great Forever Garment Col., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Khaing Khaing Sang Da Group Limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ ေရႊဇင္ေအးအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ ျမပဝါကုမၸဏီ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ ျမတ္မိဘကုမၸဏီ၊ ဆပ္ျပာစက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Phool အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၀/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Today’s Mobile-Mobile phone Trainings& Service Centre ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Sawbwa VT Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Capital Development Limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Liconln legal services (myanmar) limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၅/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၄/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Ongoing Bliss (Myanmar) Limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၃/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Oil-Tex Myanmar Limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၂/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Mann Yadanarpon Airlines Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၁/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ LOTTE MGS Beverage (Myanma) Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၉/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Mini Yangon Limited ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၈/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ Young Investment Group Industry Co. Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၇/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ PTTEP International Co., Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၆/၂၀၁၆)

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဧရာဝတီ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း(မာမားေခါက္ဆြဲစက္႐ုံ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar May Son Industries Co.,Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Ideal Business Success Co.,Ltd, Sunshine Milestone Construction Service Co.,Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဟုန္စိန္ပီနံအိတ္ စက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar May Son Industries Co.,Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Able Glad Myanmar Co.,Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Suntime JCK အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Good Morning Enterprise Co.,Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ကုမၸဏီ၊ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ လန္းၿပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ လီမိတက္ ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MacDo Co.,Ltd ဆံပင္တုစက္ရံု ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Sakura Garment Co., Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ East Grwoth Garment Co.,Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ NEXSTAR GARMENT MANUFACTURING CO., LTD ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MILA GARDEN COMPANY LIMITED ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Yangon Airport Group Co., Ltd ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ NEXSTAR GARMENT MANUFACTURING CO., LTD ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ SEDUNO(MYANMAR) FASHION CO., LTD ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ေဇယ်ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ PMG အရက္ခ်က္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Limited ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Polar North Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ North Shore Group Company Limited အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ New KMC Apparel အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Premier Coffee Uuvia Limited အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ UMW Engineering Service Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Circle Iech Industrial enterprise Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ B&N အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Tet Lann Concrete Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ SKYLARK Solution & Managed Services အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဓါတုအင္ဂ်င္နီယာကုန္ထုတ္သမ အသင္းလီမိတက္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ SUNSHINE MILESTONE Construction Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Xiang Yi(Bag & Cover) အိတ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ျမန္မာယူနစ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ မဟာနဒီသစ္ခြဲသားနွင့္ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Europe & Asia Commercial Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Winner Plastic စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ စိုးမိုးခိုင္သံရည္က်ိဳစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဦးေမာင္ငယ္ကြမ္းသီးပြဲရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ SEDUNO(MYANMAR)FASHION CO..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ City Building Material Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar York အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar VES Joint Venture Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Capital Automotive Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MDM Industry Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MDM Industry Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ OK မုန့္လုပ္ငန္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ျမန္မာတက္ေန၀န္းကုမၸဏီအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္း၊ လုပ္အားဌာန၊ လန္းျပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ၊ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Family Treasure Innအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Worldwide Value Manufacturing Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Eunice Trading Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Belmond Governor’s Residence အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၄/၂၀၁၆) (၄၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MDM Industry Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ရာရွင္းသံမဏိစက္ရံု အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ျမန္မာေဟမာန္ကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Popular International Garment Manufacturing Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ SMK အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Rich Life Co..,Ltd ေအာင္ေဇယ်ျမိဳ႕ေတာ္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Sakura အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ျမန္မာစိုးစံ၀င္းဖိနပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ HAGL Group Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MDM Industry Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltdအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ေဟာင္ေကာင္ၾကာဇံစက္ရံုအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ SOGO PIPE FITTING INDUSTRY အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Modern Tech Trading Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ CO2 SO2 SOLUTION Co..,Ltd သစ္ခြဲစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Aung Kan Bo Trading Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Coca Cola Pinya Beverages Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဦးမန္နီကြန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ပုလင္းနွင့္ စကၠဴေဟာင္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Blue Mountain အခ်ိဳရည္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Hall Mark အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Mingtex Myanmar 1 ဇာပန္းထိုးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ Rain ဆံသအလွျပဳျပင္ဆိုင္ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီလီမိတက္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ မနီ-ရန္ကုန္လီမိတက္(ဓါတ္ခြဲ ခန္း သံုးအပ္ထုတ္လုပ္ေသာစက္ရံု) အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Young Investment Group Industry လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MacDo ဆံပင္တုစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ MYANMAR MAMEE-DOUBLE DECKER LIMITED အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Hanjem Manufacturing Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၆)

၂၀၁၅ ခုနွစ္

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Eslite Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၃၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ထိပ္တန္းျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ AYS MFG Co..,Ltd ပဲဆီသန့္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ MDC ပုလင္းသြင္းစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ World Jin အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Mora International Co..,Ltd (ဆံပင္တုစက္ရံု) ျငင္းပြား မႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar C& N အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ျမန္မာျပံဳးပန္းတစ္ရာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Popular အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၂၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Mingtex-1 ဇာပန္းထိုးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Mingtex-1 ဇာပန္းထိုးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ေရႊစကားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ အာရွနွင္းဆီ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Bravo အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ စံေကာင္းပီနံအိတ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ စံေကာင္းပီနံအိတ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁၁/၂၀၁၅)

Fashion Co..,Ltd ဇာပန္းထိုးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ New KMC Apparel Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ South Bay အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Proton Myanmar Textile Company Limited(ေငြကံ့ေကာ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု) အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Lucky Shoe ဖိနပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ေအာင္ျပည့္ျဖိဳးဦးကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၀၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar Hill Lodges Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ New Way ဖိနပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၈/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ ေငြျခေသၤ့ဖိုက္ဘာဂလပ္စ္စက္ရံု၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၆/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ ACE အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၅/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ ျမန္မာျပံဳးပန္းတရာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ၆၆၆သံရည္က်ိဳစက္ရံု အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Mani Yangon Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၉၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Yimei ဖိနပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၈/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ PANKO MYANMAR Co..,Ltd ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Bule Mountain အခ်ဳိရည္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ PTTEP International Limited အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္ပါ အလုပ္သမား(၄)ဦးနွင့္ ေဒၚက်င္ေအး(ပိုင္ရွင္) Hanjen Manufacturing Co..Ltd တို့ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၈၃/၂၀၁၅)၏ ရွင္းလင္းခ်က္

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Hanjen Manufacturing Co,Ltd အထည္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဘိုစန္းပိုက္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Yangon Crown ၀ါယာၾကိဳးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar PES Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ PANKO Myanmar Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ E-Land Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ E-Land Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Myanmar Hao Yang International Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ Asia Rose အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈအမွတ္ (၇၀/၂၀၁၅)ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္

အဖြဲ႕၏ Asia Rose အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Royal Shelf စင္အေရာင္းဆိုင္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဂ်ိဳကာေသာက္ေရသန္႔ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ စံေကာင္းပီနံအိတ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ North Shore အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၅/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ စုစံကုမၸဏီအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ Myanmar Hao Yang အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုနွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၂/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏Myanmar Handsome Garments Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏တိုင္ရီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖိနပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၆၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ေရႊစြမ္းရည္ပီနံအိတ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ ၾကယ္စင္၀ိုင္း(၂) အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုႏွင္႔ ပတ္သတ္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏E- Land Myanmar Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၇/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ Myanmar Brilliant Skyဖိနပ္စက္ရံု ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၆/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ရာရွင္းသံမဏိ စက္ရံု ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၅/၂၀၁၅)

(၅၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ မိုးကုတ္ပရိုက္ သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၆/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ေရႊျမင့္မိုရ္ သံပိုက္စတီးဆိုင္ ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၄/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ေရႊစကား(၃) အထည္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၃/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့၏ City Mart Holding Co..,Ltd ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၂/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏Logistics & Technology Inspection Company Limited ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၁/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏June Hotel ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၀/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၉/၂၀၁၅)

ခံုုသမာဓိအဖြဲ ့ ၏ Minn International Co..,Ltd ၏အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၈/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Yang Brothers National Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၇/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ ဓါတုအင္ဂ်င္နီယာ ကုန္ထုတ္သမ၀ါယမ အသင္းလီမိတက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၆/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ ထိုက္စင္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၏ အျငင္းပြာမႈႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၄/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Coste အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၃/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ က်ားမာန္ဟိန္းကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၁/၂၀၁၅) (၃၁/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၀/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕မွ “ေမေမေဖေဖမိသားစု ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း” အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၅)

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕မွ “ထြန္းသစ္စက်ားျဖဴအထည္ခ်ဳပ္” အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၇/၂၀၁၅)

၂၀၁၄ ခုနွစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔ မွ Master Sports Myanmar Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅၁/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔ မွ ေအာင္ဖိုက္ဘာဂလပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၁/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔ မွ ေရႊလေရာင္သံရည္က်ဳိစက္ရုံ(၂) အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၆/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔ မွ Royal Gold Fitness Center အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၂/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔ မွ Hope One Co., Ltd. (အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ) အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၁/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔ မွ Myanmar Cosco Limited အျငင္းပြားမႈ နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၄)