စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ JLPC သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၉)

၂၀၁၇ ခုနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တကောင်းတောင် နီကယ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၉/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဟွန်ဒါမြန်မာသစ်အချောထည်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဟွန်ဒါမြန်မာသစ်အချောထည်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဟွန်ဒါမြန်မာသစ်အချောထည်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တကောင်းတောင် နီကယ်စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Prime Pacific Co.,Ltd အမှတ် (၁) သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အောက်ရှင်းပေပေါက်ကုမ္ပဏီ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အမှတ် (၁) သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၇)

၂၀၁၆ ခုနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တကောင်းတောင်နီကယ်စီမံကိန်း 15MCC ကုမ္ပဏီ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဟွန်ဒါမြန်မာသစ်အချောထည် စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၊စံပယ်တောင်၊ ကြေးစင်တောင်၊ ကြေးနီသတ္တုတူး
ဖော်ရေးစီမံကိန်း နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်
(၅/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ မြန်မာဗန်းနီးယား သစ်အချောထည် စက်ရုံ နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ပေပေါက်အောက်ရှင်း မြန်မာကြေးနီသတ္တုတူးဖော်ရေး စီမံကိန်း အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တာမိုးညဲချမ်းသာသစ်အချောထည်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Myanmar Veneer & Plywood Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တကောင်းတောင် ၊ဖယ်ရိုနီကယ်စီမံကိန်း (Myanmar CNICO) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၅)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီ (စစ်ကိုင်း) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၅)