ခုံသမာဓိအဖွဲ့များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ သူရဇ္ဇဟိုတယ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဝင်းသိင်္ဂီကုမ္ပဏီ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၇)


ခုံသမာဓိအဖွဲ့အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၉၉/၂၀၁၆) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းမှုအပေါ် ရှင်းလင်းချက် အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (623)

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၀၁၆ခုနှစ် တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် ၂၇ ၏ အမိန့်

ခုံုသမာဓိအဖွဲ့အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၉၆/၂၀၁၆) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းမှုအပေါ် ရှင်းလင်းချက် အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............ (540)

ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၈/၂၀၁၆)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းမှုအပေါ်ရှင်းလင်းချက်