လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ် စာရင်းများ

ဇူလိုင်လအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ..
ဇူလိုင်လအတွက် ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

(၆/၂၀၁၉ လအတွက်) ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သောအကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေအပြည့်အစုံ..
ဇွန်လအတွက် ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

မေလ နှင့် မေလအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း (42)

ဧပြီလအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်နှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သော အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေး စာရင်း

မတ် လ နှင့် မတ် လ အထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

ဖေဖော်ဝါရီလ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ အထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

ဇန်နဝါရီလ နှင့် ဇန်နဝါရီလ အထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်

၁၂/၂၀၁၈ လ နှင့် ၁၂/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၁၁/၂၀၁၈ လ နှင့် ၁၁/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၁၀/၂၀၁၈ လ နှင့် ၁၀/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၉/၂၀၁၈ လ နှင့် ၉/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၈/၂၀၁၈ လ နှင့် ၈/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၇/၂၀၁၈ လ နှင့် ၇/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၆/၂၀၁၈ လ နှင့် ၆/၂၀၁၈ လအထိ ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း