အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အငယ္တန္းစာေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း(၅)၊ ႐ုံးအကူ၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူ၊ အေစာင့္၊ လုပ္သား (ဥယ်ာဥ္) ရာထူးမ်ားခန္႔ထားနိုင္ေရး ေရးေျဖ၊ ႏွုတ္ေျဖ၊ လက္ေတြ႕စာေမးပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ အငယ္တန္းစာေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း(၅)၊ ႐ုံးအကူ၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူ၊ အေစာင့္၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္) ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ျပင္ပမွေခၚယူခန္႔ထားနိုင္ေရးအတြက္ ေရးေျဖ၊ လူေတြ႕ႏွုတ္ေျဖ၊ ကြန္ပ်ဴတာလက္ေတြ႕စာေမးပြဲကို ၂၅-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၆-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္စာစစ္ဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာစစ္ဌာန ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးစာစစ္ဌာနတို႔ စာစစ္ဌာန (၃) ခုခြဲ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ မ်ား၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။
အငယ္တန္းစာေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း (၅)၊ ႐ုံးအကူ၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူ၊ အေစာင့္၊ လုပ္သား (ဥယ်ာဥ္)ရာထူးမ်ားခန္႔ထားနိုင္ေရး ေရးေျဖ၊ လူေတြ႕ႏွုတ္ေျဖ၊ ကြန္ပ်ဴတာ(လက္ေတြ႕) စာေမးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္စာစစ္ဌာနတြင္ အငယ္တန္းစာေရးရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ(၁၉၈)ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း (၅) ရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ(၁၉)ဦး၊ ႐ုံးအကူရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ( ၁၂၃ )ဦး၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူရာထူး ေျဖဆိုသူဦးေရ( ၄၂ )ဦး၊ အေစာင့္ရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ( ၁၀ )ဦး၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္)ရာထူး ေျဖဆိုသူဦးေရ( ၅ )ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာစစ္ဌာနတြင္ အငယ္တန္းစာေရးရာထူးေျဖဆို သူဦးေရ(၂၂၀)ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း (၅) ရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ( ၇ )ဦး၊ ႐ုံးအကူရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ ( ၁၂၆ )ဦး၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူရာထူး ေျဖဆိုသူဦးေရ( ၇၄ )ဦး၊ အေစာင့္ရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ ( ၂၃ ) ဦး၊ လုပ္သား (ဥယ်ာဥ္)ရာထူး ေျဖဆိုသူဦးေရ ( ၂ )ဦး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စာစစ္ ဌာနတြင္ အငယ္တန္းစာေရး ရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ (၁၆၀)ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း (၅) ရာထူးေျဖဆိုသူ ဦးေရ(၂)ဦး၊ ႐ုံးအကူရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ( ၆၃ )ဦး၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ ( ၂၈ )ဦး၊ အေစာင့္ရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ(၁၂)ဦး၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္)ရာထူးေျဖဆိုသူဦးေရ(၂)ဦးတို႔ အသီးသီးေျဖဆိုခဲ့ၾကသျဖင့္ စုစုေပါင္းအငယ္တန္းစာေရးရာထူး၌ေျဖဆိုသူ(၅၇၈)ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း (၅) ရာထူး၌ေျဖဆိုသူ( ၂၈ )ဦး၊ ႐ုံးအကူရာထူး၌ေျဖဆိုသူ( ၃၁၂ )ဦး၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူရာထူး၌ ေျဖဆိုသူ( ၁၄၄ )ဦး၊ အေစာင့္ရာထူး၌ေျဖဆိုသူ( ၄၅ )ဦး၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္) ရာထူး၌ေျဖဆိုသူ ( ၉ ) ဦးတို႔ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေရးေျဖ၊ လူေတြ႕၊ ႏွုတ္ေျဖ၊ ကြန္ပ်ဴတာ (လက္ေတြ႕) စာေမးပြဲမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူမ်ားအား အျမန္ဆုံးခန႔္ထားနိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက်စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

1

2