မိတ္ထီလာမြို့၊ လူမှုဖူလုံရေးရုံးခွဲတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံသို့ ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ်(MMU) ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အရောက် ဆေးကုသမှုပေးခြင်း

မိတ္ထီလာမြို့၊ ဇူလိုင် လ ၅ ရက်
မိတ္ထီလာမြို့၊ လူမှုဖူလုံရေးရုံးခွဲတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တပ်မတော်ချည်မျှင် နှင့် အထည်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမားများအား ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ်(MMU) ဖြင့် ၃-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိလုပ်ငန်းခွင်အရောက် ဆေးကုသမှုပေးခဲ့ပါသည်။
တပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံတွင် အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားဦးရေ (၄၃၅၁) ဦးရှိသည့်အနက် ၃-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အာမခံအလုပ်သမား (၁၃၁) ဦးအားလည်းကောင်း၊ ၄-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အာမခံအလုပ်သမား (၁၅၀) ဦး အားလည်းကောင်း၊ ၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ တွင် အာမခံအလုပ်သမား (၁၄၀) ဦးအားလည်းကောင်း ဆေးကုသမှုပေးခြင်းများကို လူမှုဖူ လုံရေးအဖွဲ့၊ ရုံးခွဲတာဝန်ခံ၊ ဆေးခန်းတာဝန်ခံဆရာဝန်နှင့် ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ်တွင်ပါရှိသည့် တာဝန်ခံဆရာဝန်နှင့်အဖွဲ့မှ လုပ်ငန်းခွင်အရောက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ ပါသည်။

MMU Maitilar 1

MMU Maitilar 2