ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး

ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး


လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ပေါ်လာမည့် ဘေးအန္တရာယ်များမှ အလုပ်သမားများအား ကာကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည် သင့်တော်ကောင်းမွန်သည့် သက်သာချောင်ချိရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများက ထောက်ပံ့ပေးထားရမည် –
(က) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည် အလုပ်ရုံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အလုပ်ရုံ၏ အလုပ်နေရာအသီးသီးတွင်
ဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
လိုအပ်သည့်အကာအကွယ်ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးရမည်။
လိုအပ်သလိုအလုပ်သမားများအားကိရိယာများအသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်
ပညာပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ကျန်းမာရေး
လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်သည် ကျန်းမာ သန့်ရှင်းသော လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) သက်သာချောင်ချိရေး
အလုပ်လုပ်ကိုင်သော အလုပ်သမားဦးရေနှင့်အညီ အောက်ပါအစီအမံများစီမံပေးရမည်
– လုပ်ငန်းနှင့်သင့်တော်သည့်အစီအမံများ
– ရှေးဦးသူနာပြုအစီအမံများ
– ထမင်းစားခန်းနှင့်နားနေခန်း
– သက်သာချောင်ချိရေးဆိုင်များ