ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ရည်ရွယ်ချက်

ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို မှန်မှန်နှင့် ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိစေခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားမြင့်မားလာစေရန်

အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်

  • အလုပ်သမားများ ဥပဒေပါအကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိစေရန် စည်းကြပ်အကောင် အထည်ဖော်ခြင်း၊
  • စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ဆိုင်၊ အလုပ်ဌာနများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
  • ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ စည်းကြပ် အကောင်အထည်ဖော်ရသည့် ဥပဒေများကို ပြောင်းလဲလာသည့် အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ILO Convention များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီ စေရန် လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း၊
  • လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ခြင်း၊ ဖြန့်ချီပေးခြင်း၊
  • အမျိုးသားလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် မူဘောင် ဖော်ထုတ်ရန်၊
    (စ ) လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လေ့ကျင့် ပညာပေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ သုတေသန ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ သင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်စေခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် မွမ်းမံ သင်တန်း ပေးခြင်း၊
  • အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မြင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိရောက်မှုရှိစေရန် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်း (Industrial Hygiene Laboratory) တည်ဆောက် ရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ ပျိုးထောင်ပေးရန်။