အစည်းအဝေး၊အခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲ့မှု

၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ မှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေး၊ အခမ်းအနားများ
မေလ မှ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း