ခွင့်ရက်နှင့် ပိတ်ရက်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များ

အလုပ်သမားများသည် ခွင့်ရက်နှင့်ပိတ်ရက်များကို လစာအပြည့်နှင့်
ခံစားခွင့်ရှိသည် ။

(က) ရှောင်တခင်ခွင့်
အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များအတွက်အလုပ်သမားများသည်လုပ်ခလစာ အပြည့်ဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် (၆) ရက် ခံစားခွင့် ရှိသည်။ သို့သော် တစ်ဆက်တည်း ရှောင်တခင်ခွင့် (၃)ရက်ထက် မပိုရပါ။ ရှောင်တခင် ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ နှစ်အတွင်း မယူလျှင် ပျက်ပြယ်သည်။
(ခ) လုပ်သက်ခွင့်
(၁၂)လတစ်ဆက်တည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သောအလုပ်သမားတစ်ဦး သည် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှလုပ်ခလစာဖြင့် လုပ်သက်ခွင့် (၁၀)ရက် ကို တစ်ဆက်တည်း ခံစားခွင့် ရှိသည်။

(ဂ) ဆေးခွင့်
အနည်းဆုံး လုပ်သက် (၆)လ လုပ်ခဲ့ပြီးသော အလုပ်သမားတစ်ဦး သည် ဆေး လက်မှတ်ဖြင့် တင်ပြလျှင် လုပ်ခ လစာအပြည့်ဖြင့် အများဆုံး ဆေးခွင့်(၃၀)ရက်ခံစားခွင့် ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ နှစ်အတွင်းအဆိုပါခွင့်မယူလျှင်ပျက်ပြယ်သည်။(၁၂)လဆက်တိုက် အလုပ်မလုပ်သော လုပ်ငန်း(သို့)အလုပ်ရုံရှိအလုပ်သမား များသည် ၄င်းတို့ လုပ်ခဲ့သော လုပ်သက် အချိုးအစား အလိုက် အထက်ပါ ခွင့်အမျိုးအစားများကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်
(၁)နှစ်လျှင် အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက် ပျမ်းမျှ (၂၁)ရက်ကို လုပ်ခလစာ အပြည့် ဖြင့်ခံစားခွင့် ရှိသည်။
(င ) အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း
အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်၌ ပုံမှန် အလုပ်ချိန် အတွင်း အလုပ်လုပ်ရသော အလုပ်သမား များသည် အခြေခံ လုပ်ခ လစာ၏ (၂)ဆနှင့် ပုံမှန် ခံစားခွင့် နှုန်းထား အတိုင်းခံစားခွင့် ရှိသည်။