လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် / မန်နေဂျာများ သိသင့်သိထိုက်သောအချက်များ

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိအလုပ်သမားများလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် ရရှိရေး၊ လုပ်ခလစာ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိဘဲအချိန်မှန်ပြည့်ဝစွာရရှိခံစားနိုင်ရန် ၁၉၅၁ ခုနှစ် အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ် ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အခကြေးငွေပေးချေရေး ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်၊ ……………

ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အပြည့်အစုံ သိရှိရန် (929)

အလုပ်ရုံတည်ဆောက်လုပ်လိုလျှင်-

အလုပ်ရုံတည်ရှိသည့် နေရာကွက်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရန် အတွက် လည်းကောင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက် ကြိုတင်ရယူရမည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အနေဖြင့်အလုပ်ရုံကို မှတ်ပုံတင်၍ လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းစသည်တို့ကို နည်းဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်ရုံများဥပဒေ ၊ ပုဒ်မ (၆)

ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်တော့မည်ဆိုလျှင်-

လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့်အနည်းဆုံး(၁၅)ရက်ကြိုတင်၍နို့တစ်စာပေးပို့ရပါမည်။
(က) အလုပ်ရုံ၏အမည်နှင့်တည်ရာအရပ်၊
(ခ ) လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏အမည်နှင့်နေရပ်အပြည့်အစုံ၊
(ဂ ) အလုပ်ရုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ရမည့်နေရပ်အပြည့်အစုံ၊
(ဃ) ပြုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊
(င ) အသုံးပြုရမည့်အားအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏ၊
(စ ) အလုပ်ရုံမန်နေဂျာဖြစ်သူ၏အမည်၊
(ဆ) ခိုင်းစေမည့်အလုပ်သမားအရေအတွက်၊
(ဇ ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့၊
(ဈ ) ပြဌာန်းသည့်အခြားအကြောင်းအရာများ၊
ပုဒ်မ ၈ (၁)

မန်နေဂျာအသစ်ခန့်အပ်သည့်အခါတိုင်း-

လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် (၇)ရက်အတွင်းနို့တစ်စာပေးပို့ရပါမည်။ ပုဒ်မ ၈ (၄)

အလုပ်ရုံမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်ထားခြင်းမရှိလျှင် –

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကိုစက်ရုံမန်နေဂျာအဖြစ်မှတ်ယူရပါသည်။ ပုဒ်မ ၈ (၅)

အလုပ်ရုံကိုခေတ္တ(သို့) အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘဲပိတ်ထားလိုလျှင်-

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည် အနည်းဆုံး(၁)လကြိုတင် အကြောင်းကြားရမည်။ ပုဒ်မ ၈(၆)

အလုပ်ရုံကိုပိတ်ထားရာမှ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လိုလျှင်-

လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် ပြန်လည်အလုပ်မလုပ်မီ (၁၅)ရက်အတွင်း နို့တစ်စာ ပေးပို့ရပါမည်။ ပုဒ်မ ၈ (၇)

လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်တော့မည်ဆိုလျှင်-

အလုပ်ရုံမန်နေဂျာအနေဖြင့် အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်ချိန် ဇယားမိတ္တူနှစ်စောင်ကို ပေးပို့ရ ပါမည်။ အလုပ်ချိန် ဇယားတွင်အပြောင်းအလဲရှိတိုင်းအသစ်တဖန် ပေးပို့ရပါမည်။ ပုဒ်မ (၆၇)

အလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်၍-

အလုပ်ရုံမန်နေဂျာအနေဖြင့် အလုပ်သမားများ၏ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပြဌာန်းသည့် အခြားအကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြသောအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်စာအုပ်ပုံစံ(၂)ထားရှိရပါမည်။ ပုဒ်မ (၆၈)အလုပ်သမားလျော်ကြေးအက်ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသော
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပွားလျှင်-
အလုပ်ရုံမန်နေဂျာအနေဖြင့် နို့တစ်စာပေးပို့ရပါမည်။ ပုဒ်မ (၅၄)

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုပ်ကြောင့်အလုပ်သမားများမတော်တဆထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားလျှင်-

အလုပ်ရုံမန်နေဂျာအနေဖြင့်ပုံစံ(က) Form (A)ဖြင့်နို့တစ်စာပေးပို့ရပါမည်။ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားပါက နို့တစ်စာကိုဆောလျင်စွာပေးပို့ရပါမည်။ ပုဒ်မ (၅၃)

အလုပ်ရုံများသို့ စစ်ဆေးရေးအရာရှိများလာရောက်သည့်အခါ-

(က) အလုပ်ရုံအဖြစ် အသုံးပြုသည်ဟုယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိသည့် မည်သည့် နေရာမဆို ဝင်နိုင်ပါသည်။ (Right of Entry)
(ခ ) အဆောက်အအုံ၊ စက်ကိရိယာပြဌာန်းထားသည့် မှတ်ပုံတင်စာအုပ် အလုပ်ရုံနှင့်သက်ဆိုင် သော အခြားစာချုပ်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ပုဒ်မ (၁၁)
(ဂ ) ဥပဒေအရအပ်နှင်းထားသည့် အာဏာကိုသုံးစွဲနေသောစစ်ဆေးရေးအရာရှိ အားတမင်ဟန့် တား လျှင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရပါမည်။ ပုဒ်မ (၈၈) လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တာဝန်သိစွာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။