စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား အရေးယူမှုဆောင်ရွက်ခြင်း

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား အရေးယူမှုဆောင်ရွက်ခြင်း

    ဤဦးစီးဌာနမှ စည်းကြပ်နေသော ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက် နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း၊ အလုပ်ရှင်(သို့မဟုတ်)အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် (သို့မဟုတ်) အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်၊ အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တိုင်ကြားခြင်းရှိပါက ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုပေါ်မူတည်၍ ပထမအကြိမ် သတိပေးခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် သတိပေးခြင်း၊ နောက်ဆုံးအကြိမ် ခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ထပ်မံကျူးလွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
    စစ်ဆေး‌ရေးအရာရှိများအ‌နေဖြင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက် နစ်နာမှုမရှိစေရန် ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးရ မည်ဖြစ်ရာ တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုမီ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး ပြီး နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ် တရား စွဲဆိုခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
    အလုပ်ရှင်ကိုဖြစ်စေ၊ အလုပ်သမားကိုဖြစ်စေ လိုအပ်၍ တရားစွဲဆိုရန် ရုံးချုပ်သို့ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရာတွင်ဖြစ်စေ၊ တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားလွှာတွင်ဖြစ်စေ ကျူးလွန်သောပုဒ်မနှင့် ပြစ်ဒဏ်ပုဒ်မ တို့ကို တိကျစွာ ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။