လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ လေ့လာတိုင်းတာအကဲဖြတ်ခြင်း

လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလေ့လာတိုင်းတာအကဲဖြတ်ခြင်း

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းခွင်များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများဖြစ်သည့် ဆူညံသံ၊ အလင်း ရောင်ရရှိမှု၊ အမှုန်အမွှား၊ အခိုးအငွေ့ထွက်ရှိမှုနှင့် လေဝင်လေထွက် အပူအအေးမျှတမှု စသည်တို့သည် အလုပ်သမားများ၏ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေသည့် ပမာဏအတွင်းရှိမှသာအလုပ် သမား များအ နေဖြင့်် ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများကိုကွင်းဆင်းလေ့လာတိုင်းတာ၍ သတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်ပြီးစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီခြင်းသို့မဟုတ် လွန်ကဲမှုရှိခြင်းတို့ကိုတွေ့ရှိပါကသင့်တော်သည့် ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် ပြုပြင်ဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားကြပ်မတ်လျက်ရှိပါသည်။


လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ တိုင်းတာအကဲဖြတ်ခြင်း
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ ဆူညံသံ၊ အလင်းရောင်ရရှိမှု၊ အမှုန်အမွှား၊ အခိုးအငွေ့ထွက်ရှိမှုနှင့် လေဝင်လေထွက် အပူအအေးမျှတမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာတိုင်းတာလျက်ရှိရာ ၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ (၃၄) ရုံတွင် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေ အနေ တိုင်းတာနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ နှင့် ၃၁-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ WEM တိုင်းတာမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများစာရင်း
အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်…


၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ WEM တိုင်းတာမှု စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများစာရင်း
ရုံးအမည် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
စုစုပေါင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၂၃၃ ၂၂ ၂၇ ၈၀ ၂၀ ၁၈ ၃၀ ၉၇ ၅၃၃

အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၁ ၃၈ ၁၀ ၁၂ ၂၅ ၁၁၉
စုစုပေါင်း ၂၄၄ ၃၀ ၃၅ ၁၁၈ ၂၇ ၂၈ ၄၂ ၁၂၂ ၆၅၂

 

လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလေ့လာတိုင်းတာအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

အပြည့်အစုံ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်