မတော်တဆထိခိုက်မှု

လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆထိခိုက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုများကို စစ်ဆေးပြီး လိုက်နာဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့် အလားတူ မတော်တဆထိခိုက်မှုများအား ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် စာရင်းဇယားများ ပိုမိုရရှိလာစေရေး လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သိရှိပါက အမြန်ဆုံး သွားရောက်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးအရာရှိများသည် ၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ သာမန် (၃၂) မှု၊ ပြင်းထန် (၇၁) မှု၊ သေဆုံး (၁၆) မှုတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များကို အလုပ်ရှင်၊ မန်နေဂျာများ အနေဖြင့် လေးစားလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိ ပါသည်။


မတော်တဆထိခိုက်မှုလက်ခံရရှိခြင်းအခြေအနေ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုစာရင်းအပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်..

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုစာရင်းအပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်..

၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လအထိ စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှုစာရင်း

စဉ် ကာလ မတော်တဆထိခိုက်မှု စုစုပေါင်း
သာမန် ပြင်းထန် သေဆုံး
၁၉၉၆-၉၇ ၈၉၇ ၅၇ ၁၆ ၉၇၀
၁၉၉၇-၉၈ ၅၄၇ ၈၁ ၁၂ ၆၄၀
၁၉၉၈-၉၉ ၃၂၄ ၉၀ ၂၇ ၄၄၁
၁၉၉၉-၂၀ဝဝ ၄၂၆ ၁၀ဝ ၂၄ ၅၅၀
၂၀ဝဝ-ဝ၁ ၄၅၈ ၁၂၀ ၂၂ ၆၀ဝ
၂၀ဝ၁-ဝ၂ ၄၅၅ ၁၃၀ ၂၅ ၆၁၀
၂၀ဝ၂-ဝ၃ ၃၂၀ ၁၃၅ ၁၀ ၄၆၅
၂၀ဝ၃-ဝ၄ ၁၈၇ ၁၀၇ ၁၃ ၃၀၇
၂၀ဝ၄-ဝ၅ ၁၇၅ ၉၁ ၁၀ ၂၇၆
၁၀ ၂၀ဝ၅-ဝ၆ ၁၂၆ ၅၇ ၁၉၀
၁၁ ၂၀ဝ၆-ဝ၇ ၆၉ ၅၆ ၁၇ ၁၄၂
၁၂ ၂၀ဝ၇-ဝ၈ ၆၇ ၅၉ ၂၉ ၁၅၅
၁၃ ၂၀ဝ၈-ဝ၉ ၃၄ ၅၉ ၃၃ ၁၂၆
၁၄ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀ ၁၃ ၄၈ ၃၂ ၉၃
၁၅ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၁ ၄၆ ၂၃ ၈၀
၁၆ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၀ ၃၇ ၂၄ ၇၁
၁၇ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀ ၁၅ ၄၃
၁၈ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၁ ၁၄ ၃၈
၁၉ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၄ ၃၇ ၂၀ ၇၁
၂၀ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၃ ၇၄ ၁၆ ၁၂၃

 

FGLLID-Ancident