အထွေထွေသတင်းများ

၂၇-၃-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၄-၂၀၂၀ ထိ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ…

၂၇-၁-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၂-၂၀၂၀ ထိ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ  အပြည့်အစုံ…

၂၇-၁၂-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၁-၂၀၂၀ ထိ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ  အပြည့်အစုံ…

၂၇-၁၁-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၁၂-၂၀၁၉ ထိ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ…

၂၈-၉-၂၀၁၉ မှ ၂၇-၁၀-၂၀၁၉ ထိ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ…

၂၇-၇-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ထိအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဉီးစီးဌာန၏  လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ

၂၇-၆-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၇-၂၀၁၉ ထိ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ

၂၇-၅-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၆-၂၀၁၉ ထိ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ

၃၀-၄-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၅-၂၀၁၉ ထိ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ မတ်လအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက် အပြည့်အစုံ..
အစည်းအဝေးများ ကျင်းပခဲ့မှု အပြည့်အစုံ..


၂၆-၂-၂၀၁၉ မှ ၂၆-၃-၂၀၁၉ ထိ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ မတ်လအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက် အပြည့်အစုံ..