လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုများမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ