ဦးစီးဌာနများမှ သတင်းများ

အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ မှ လစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ


အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

Assessment Center တည်ထောင်၍ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အသိအမှတ်ပြု အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်လိုသူများအတွက် တင်ပြရမည့်အချက်များ၊ လျှောက်လွှာ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

Labour Exchange Office Online Management System နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု
LEO စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု
လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

အလုပ်သမားအဖွဲ့ချူပ်၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချူပ်၊ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြေခံအလုပ်ရှင် အဖွဲ့ အစည်းများ
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ကိုရီးယား EPS ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
ကိုရီးယား EPS စနစ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများစာရင်းနှင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ

ပြည်ပသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများသိရှိရမည်အချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ – National Skill Standard Authority (NSSA)
အပြည့်အစုံ


National Complaints Mechanism (NCM) မှ လက်ခံရရှိသည့်အမှုများ လအလိုက်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများ

မေလ ၁၁ ရက်နေ့အထိ

ဖေဖော်ဝါရီလ မှ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့ထိ

National Complaints Mechanism (NCM)  မှ ဖြေရှင်းရန်ကျန်ရှိသောအမှုများ

၆−၄−၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ

အထွေထွေသတင်းများ


လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားများ

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားများ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှုပေးခြင်းအခမ်းအနားများ

အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှုပေးခြင်းအခမ်းအနားများ

အခါအားလျော်စွာ ဖော်ပြလျက်ရှိသည့် သတင်းများ
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာဖော်ပြလျက်ရှိသည့် သတင်းများ

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၄၀ % ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း(မန္တလေး)

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှုအကျိုးခံစားခွင့် ၄၀ % ၊ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ၂၅ % နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း(ပဲခူး))


အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ လအလိုက် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ
အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ လအလိုက် ဆောင်ရွက်မှု

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများ ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version2.0)

Coronavirus Disease 2019(COVID-19)ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံအလုပ်ရုံများသို့ လမ်းညွှန်ချက်


အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ

အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

ခုံသမာဓိကောင်စီ မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် အငြင်းပွားမှုများ

ခုံသမာဓိ အဖွဲ့များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ