ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ (၃၀/၂၀၁၅) စီရင္ခ်က္ႏွင္႔ ထံုးပံုက်အမိန္႔ေပးပို႔ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ (၃၀/၂၀၁၅)စီရင္ခ်က္ႏွင္႔ ထံုးပံုက်အမိန္႔ေပးပို႔ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားမအေထြေထြ ေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ (၃၀/၂၀၁၅)၊ ဦးစိန္ဝင္းႏွင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီေနျပည္ေတာ္ပါ (၃) အမႈအား ၅-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတ္ာ္ခ်ဳပ္မွ “ဤတရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင္႔ျပဳျပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဦးဝင္းေဇာ္ထြန္းအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ႔ရသည္႔ ၂၆-၁၁-၂၀၁၄ ေန႔မွ အမႈကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသည္႔ အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ရေသာ အခ်ိန္ကာလ(အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္႔ေန႔အထိ)ကို ၾကားကာလ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ၎ေနာက္ဆံုးထုတ္ယူခဲ႔သည္႔ ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာ (က်ပ္ ၉၀၀၀၀ိ/-+ေထာက္ပံ႔ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀ိ/-) ၁၁၀၀၀၀ိ/- ေငြအတိုင္း အျပည္႔အဝေပးေလ်ာ္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။ အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (551)