ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပတၱျမားပဲဆီစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၇/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ပတၱျမားပဲဆီစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၇/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၃)၊ တြင္းသင္းတိုက္၀န္ ဦးထြန္းညဳိလမ္း၊ အမွတ္ (၁၆/၆၄)ရွိ ပတၱျမားပဲဆီစက္ရုံ ပိုင္ရွင္ ဦးသီဟလင္း၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ ႏွင့္ စက္ရုံမွဴး ဦးစိုးသီဟ ပါ အလုပ္သမား(၉)ဦး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၇/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၉-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂၇/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (427)