ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာတူယူပလိပ္ျပားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာတူယူပလိပ္ျပားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၅/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွဳိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္၊စက္မႈဇုန္(၄)၊ကင္း၀န္မင္းႀကီးလမ္း၊အမွတ္(၈၉)ရွိ ျမန္မာတူယူပလိပ္ျပားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံပိုင္ရွင္ Mr. Wang Janhong ႏွင့္ အလုပ္သမား ေမာင္ေအာင္လွဳိင္၀င္းတို့ ျဖစ္ပြားေသာအျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခုံသမာဓိအဖြဲ႔ မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးညာဏ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိသူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၅/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၅-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၅/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (427)