ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ACELEDA MFI Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၁/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ACELEDA MFI Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၁/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ အမွတ္ (186/ဘီ) Mr. Kim Bunsocheat (MD & C.E.O) ACELEDA MFI Co., Ltd. ႏွင့္ အလုပ္သမား ေမာင္ထင္ရွားေအာင္ေဇာ္ တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေဇာ္ညြန္႔ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၁/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၄၁/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . (421)