ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Holly Myanmar Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၀/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Holly Myanmar Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၀/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (၁၃၃) ရွိ Holly Myanmar Co., Ltd.၏ ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚစန္းစန္းေမ (စက္ခ်ဳပ္) တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၀/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၇-၁၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၄၀/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . (436)