ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာေဟမာန္ကုမၸဏီ (ပန္းခ်ီလုပ္ငန္း) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၄/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာေဟမာန္ကုမၸဏီ (ပန္းခ်ီလုပ္ငန္း) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊တာေမြၿမိဳ႔နယ္၊အမွတ္(၂၉/၃၀)၊ ေမတၱာရပ္မြန္အိမ္ရာ၊သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ျမန္မာေဟမာန္ကုမၸဏီ (ပန္းခ်ီလုပ္ငန္း)မွ ေဒၚသင္းသင္းေရႊ(MD) ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္ေဇာလြင္ ပါ(၂)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းတို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၃၁-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၄/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျပည့္အစုံ . . . . . . (438)