ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ General Enterprise အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၉/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ General Enterprise အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၉/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံအေရွ့စက္မႈဇုန္၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း ၊ အမွတ္ (၅၉) ရွိ General Enterprise အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ ၏ ပိုင္ရွင္ Mr. Sung Tsung Hsu ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚေအးေအးမုိး တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဌးေအာင္ ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းဦး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၉/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၃၉/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . (399)