ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၂/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ မင္းၾကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ အမွတ္ (၂) ရွိ Gallant Ocean အေအးခန္းစက္ရံု ပိုင္ရွင္ ေဒၚဝင္းဝင္းခိုင္၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာေပးအပ္ျခင္းခံရသူ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚဇင္မာစိုး တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၂/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂-၇-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-
အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (531)