ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၀/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ ဦးထြန္းညိုလမ္း၊ အမွတ္ (၂၃၆) ရွိ၊ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု Mr.Ju Koung Hoan (MD) ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ေဒၚဝင္းဝင္းခိုင္ပါ အလုပ္အမႈေဆာင္ (၇) ဦး ႏွင့္ အလုပ္သမား (၁၁) ဦး၊ ေပါင္း (၁၈) ဦး တို႔ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ Midas အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု မွ Mr.Ju Koung Hoan မွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၀/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (474)