ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Glant ဧရာမသံရည္က်ဳိစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Glant ဧရာမသံရည္က်ဳိစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔နယ္၊ အမွတ္(၂၀/၂၁)၊ ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္ ရွိ Glant ဧရာမသံရည္က်ဳိစက္ရုံ ေဒၚစိန္ရီ (ပိုင္ရွင္) ႏွင့္ သံေကြးအလုပ္သမား ေမာင္ဦးခင္ ပါ(၁၀)ဦးတို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ခုံအဖြဲ႕ကို ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းဦးတို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၈-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၃/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . (430)