ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ ေဂၚဇီလာဆပ္ျပာစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၄)

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ ေဂၚဇီလာဆပ္ျပာစက္ရုံ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ စက္မႈ(၇)လမ္း၊ အမွတ္(၄၂/၁၀၄) ရွိ ေဂၚဇီလာဆပ္ျပာစက္ရုံ ပိုင္ရွင္ ဦးရဲလင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား (Supervisor) ဦးေအာင္သီဟ တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈ မရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးညာဏ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၉/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၁၈-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂၉/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . . (477)