ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဝမင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၈/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ သမိုင္းလမ္းဆံု၊ အမွတ္(၁၆၆) ရွိ ဝမင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္ေဝႏွင့္ အလုပ္သမား မအိနႏၵာစိုးျမင့္ (Leader ) တို႔ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင ့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ ဝမင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္ေဝမွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဦးေဇာ္ညြန္႕ တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၈/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-[download id=”460″]