ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Golden Min 999 Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၈/၂၀၁၄)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Golden Min 999 Co., Ltd. အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၈/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႔နယ္၊ က်ဳိကၠဆံလမ္း၊ အမွတ္ (၁၈/က)ရွိ Golden Min 999 Co., Ltd. ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္မင္း (ခ) ဦးေက်ာ္သန္းမင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚႏြယ္နီ၀င္း တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၅-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၂၈/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . (458)